.

koza

pamponinayshnikipampushki  jjxhvosti

, . . . .